Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING s.v. Marum Bibio

Marum Bibio gevestigd en kantoorhoudende te Vlissingen (4382NW ) aan de Edisonweg  4, hierna te
noemen “Marum Bibio” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar
bezoekers. Marum Bibio verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de
bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Marum Bibio u over de
manier waarop Marum Bibio uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Marum Bibio worden
aangeboden op marumbibio.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Personal

Marum Bibio gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Marum
Bibio past wat u op marumbibio.com ziet aan op uw interesses. Marum Bibio gebruikt daarvoor
bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier
meer lezen.

2. Your account

In uw account op marumbibio.com slaat Marum Bibio onder andere de volgende informatie op: uw
naam, adres(sen), telefoonnummer & e-mailadres.

3. Social media

Op sommige plekken op marumbibio.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw
winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Marum Bibio krijgt geen
toegang tot uw social media-account.

4. Other purposes

Tot slot kan Marum Bibio uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek
omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Article 2 Transfer to third parties

1. Marum Bibio will not give your personal data to third parties, unless:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Marum Bibio voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Marum Bibio een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) Marum Bibio op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Article 3 Security of data

1. Marum Bibio maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Marum Bibio ontvangt.

Article 4 Availability and modification of your data

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
marum@hz.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor
kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,
omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Article 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Marum Bibio tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie
op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.
Sommige functies op marumbibio.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Article 6 Liability of Marum Bibio

1. Marum Bibio heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Marum Bibio verwerkt ten behoeve van marumbibio.com. Marum Bibio accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

 

Article 7 Retention period

1. Marum Bibio bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
bezoek aan marumbibio.com, tenzij Marum Bibio op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Marum Bibio behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via marumbibio.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken
van marumbibio.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor
alle wijzigingen regelmatig deze pagina en marumbibio.com in de gaten. De huidige Privacy
Verklaring is bijgewerkt op 15-06-2018.